Privacy verklaring

Privacyverklaring

 

Carnavalsvereniging “C.V. de Bistrojanen ’77” hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Carnavalsvereniging “C.V. de Bistrojanen ‘77” houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit Betekent dat wij:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en de daarbij benodigde type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • Het gebruik van uw persoonsgegevens beperken tot de strikt noodzakelijke gegevens voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijk toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passend technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Carnavalsvereniging “C.V. de Bistrojanen ‘77” is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in onze administratie en archieven. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemene zin, vragen heeft hierover en contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden 

Persoonsgegevens van leden worden door Carnavalsvereniging “C.V. de Bistrojanen ’77” verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan het lidmaatschap;
 • Versturen van (nieuws-)brieven;
 • Versturen van persoonlijke uitnodigingen;
 • Gebruik voor verenigingshistorie en archief.

Grondslag voor deze persoonsgegevens zijn:

 • Het inschrijfformulier;
 • De functie of titel benoeming door het bestuur of de ALV;
 • Foto’s, beeld- en geluidsregistraties

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Carnavalsvereniging ”C.V. de Bistrojanen ‘77” de volgende persoonsgegevens van u vragen/vastleggen:

 • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam;
 • Adres, postcode, woonplaats;
 • Telefoonnummer, mobielnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Voornaam partner;
 • De functie of titel die personen bekleden binnen Carnavalsvereniging “C.V. de Bistrojanen ‘77”

Uw persoonsgegevens worden door Carnavalsvereniging “C.V. de Bistrojanen ‘77” opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en):

 • Gedurende de periode dat men lid is;
 • Na beëindiging van het lidmaatschap in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar;
 • Voor de verenigingshistorie onbeperkt in het archief.

Verwerking van persoonsgegevens van sponsoren en donateurs 

Persoonsgegevens van sponsoren en donateurs worden door Carnavalsvereniging “C.V. de Bistrojanen ’77” verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven het aan correspondentie rond sponsorschap;
 • Promotie en publicaties;
 • Versturen van (nieuws-)brieven;
 • Versturen van persoonlijke uitnodigingen;
 • Gebruik voor verenigingshistorie en archief.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Een inschrijfformulier en/of een contract.

Voor bovenstaande doelstelling(en) kan Carnavalsvereniging “C.V. de Bistrojanen ‘77” de volgende persoonsgegevens van u vragen/vastleggen:

 • Naam bedrijf;
 • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam contactpersoon;
 • Rekeningadres, postcode, woonplaats;
 • Bezorgadres, postcode, woonplaats;
 • (Mobiel) telefoonnummer;
 • Faxnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Carnavalsvereniging “C.V. de Bistrojanen ‘77” opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en):

 • Gedurende de periode dat men sponsor/ donateur is;
 • Na beëindiging van het sponsor-/ donateurschap in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar;
 • Voor de verenigingshistorie onbeperkt in het archief.

Verwerking van persoonsgegevens van optredende artiesten

Persoonsgegevens van optredende artiesten worden door Carnavalsvereniging “C.V. de Bistrojanen ‘77” verwerkt ten behoeve van volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan optredens tijdens evenementen en activiteiten
 • Correspondentie met betrekking tot de overeengekomen (financiële) verplichtingen;
 • Promotie en publicaties;
 • Gebruik voor verenigingshistorie en archief.

Grondslag voor deze persoonsgegevens zijn:

 • Een inschrijfformulier en/of een contract;
 • Foto’s, beeld- en geluidsregistraties.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Carnavalsvereniging ”C.V. de Bistrojanen ‘77” de volgende persoonsgegevens van u vragen/vastleggen:

 • Artiestennaam (indien van toepassing);
 • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam;
 • Adres, postcode, woonplaats;
 • (Mobiel) telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • BSN-nummer;
 • IBAN-nummer;
 • Foto’s, beeld- en geluidsregistraties;
 • VAR-verklaring.

Uw persoonsgegevens worden door Carnavalsvereniging “C.V. de Bistrojanen ‘77” opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en):

 • Gedurende het carnavalsseizoen van inschrijving/contractering;
 • In de financiële administratie voor maximaal 7 jaar na contractering;
 • Voor de verenigingshistorie onbeperkt in het archief. 

Verwerking van persoonsgegevens van adverteerders

 

Persoonsgegevens van adverteerders worden door Carnavalsvereniging “C.V. de Bistrojanen ‘77” verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

 • Uitvoering geven rondom de plaatsing van een advertentie in carnavalskrant de Uul, weekblad Hallo, buurtblad Stichting Buurtbeheer Nieuw – Lotbroek (SBNL),
 • Benaderen voor nieuwe plaatsing in nieuw carnavalsseizoen
 • Gebruik voor verenigingshistorie en archief.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 

 • Een inschrijfformulier of contract.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Carnavalsvereniging “C.V. de Bistrojanen ‘77” de volgende persoonsgegevens van u vragen/vastleggen:

 

 • Naam bedrijf (indien van toepassing);
 • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam contactpersoon;
 • Adres, postcode, woonplaats (bedrijf);
 • (Mobiel) telefoonnummer bedrijf of contactpersoon;
 • E-mailadres bedrijf of contactpersoon;

 

Uw persoonsgegevens worden door Carnavalsvereniging “C.V. de Bistrojanen ‘77” opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en):

 

 • Gedurende het carnavalsseizoen van inschrijving/contractering;
 • In de financiële administratie voor maximaal 7 jaar na contractering;
 • Voor de verenigingshistorie onbeperkt in het archief.

 

Verwerking van persoonsgegevens van ereleden en leden van verdiensten

 

Persoonsgegevens van adverteerders worden door Carnavalsvereniging “C.V. de Bistrojanen ‘77” verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

 • Uitvoering geven het aan correspondentie rond de decoratie;
 • Promotie en publicaties;
 • Versturen van (nieuws-)brieven;
 • Versturen van persoonlijke uitnodigingen;
 • Gebruik voor verenigingshistorie en archief.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens zijn:

 

 • Het inschrijfformulier;
 • Foto’s, beeld- en geluidsregistraties

Voor bovenstaande doelstelling(en) kan Carnavalsvereniging “C.V. de Bistrojanen ’77” de volgende persoonsgegevens van u vragen/vastleggen:

 

 • Naam bedrijf of vereniging
 • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam;
 • Adres, postcode, woonplaats;
 • (Mobiel) telefoonnummer;
 • E-mailadres.

 

Uw persoonsgegevens worden door Carnavalsvereniging “C.V. de Bistrojanen ‘77” opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en):

 

 • Gedurende het in leven zijn van het erelid of lid van verdienste;
 • Voor de verenigingshistorie onbeperkt in het archief.

 

Verwerking van persoonsgegevens van bij het versturen van een contact mail

 

Persoonsgegevens bij het sturen van een contact mail aan Carnavals “C.V. de Bistrojanen ‘77” worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

 • Het voeren van correspondentie/ behandelen van vragen en opmerkingen.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens zijn:

 

 • Het website contactformulier.

 

Voor bovenstaande doelstelling(en) kan Carnavalsvereniging “C.V. de Bistrojanen ‘77” de volgende persoonsgegevens van u vragen/vastleggen:

 

 • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam;
 • E-mailadres;
 • IP-adres.

 

Uw persoonsgegevens worden door Carnavalsvereniging “C.V. de Bistrojanen ‘77” opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en):

 

 • Tot 1 jaar na het laatste contact moment.

 

Verenigingshistorie en archief

 

Carnavalsvereniging “C.V. de Bistrojanen ‘77” bouwt aan haar verenigingshistorie zij legt daartoe gegevens vast in haar archief. De persoonsgegevens die hier worden vastgelegd zijn:

 

 • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam; Vereniging- of bedrijfsnaam;
 • De functie of titel die personen hebben bekleed binnen Carnavalsvereniging “C.V. de Bistrojanen ‘77” vaak in combinatie met de jaartallen dat de functie door de persoon werd bekleed;
 • Foto’s, beeld- en geluidsregistraties.

 

Verstrekking aan derden

 

De gegevens die u aan ons verstrekt kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Wij maken gebruik van een derde partij, onder andere voor:

 • Het verzorgen van de salarisadministratie;
 • De jaarlijkse productie van geluidsregistraties op een geluidsdrager;
 • Het produceren van promotiemateriaal en drukwerken.

 

Met deze partijen sluiten wij een verwerkersovereenkomst af.

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan derde partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 

Wij zullen de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoonsgegevens) bij ons vordert. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. In andere gevallen kunnen wij persoonsgegevens alleen delen met derden als u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

 

Carnavalsvereniging “C.V.de Bistrojanen ‘77” bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Carnavalsvereniging “C.V.de Bistrojanen ‘77” van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw persoonsgegevens

 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze medewerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Als wij uw persoonsgegevens mogen verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Daarom vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Wij proberen de klachten met u op te lossen.

 

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Contactgegevens

 

Secretariaat:

Ron Hassing

Prof. Kamerlingh Onnestraat 73

6431 TM Hoensbroek

045 – 521 66 83

06 – 80153336

E-Mail bistrojanen@ziggo.nl

www.cvdebistrojanen.nl

 

NARRENTEMPEL:

Ons Trefcentrum

Pius XII -Plein 38

6433 CZ  Hoensbroek

Tel: 045 – 521 42 65